Normativa

 

La normativa s'estipula en:

  • Només es justificaran els documents oficials del CAP, jutjat, metge, etc. Si no es porta un justificant oficial no es podrà entrar a classe fins a la següent hora.
  • Qui arribi tard injustificadament romandrà al carrer fins a l'hora del pati. Si arriba tard despés del pati ja no podrà entrar aquell dia.
  • No es pot romandre pels passadissos sota cap circumstància mentre hi hagi classes.
  • En cas d'expulsió es portarà l'alumne a la direcció del centre.
  • L'us de gorres i auriculars no es permet al centre, així com menjar o beure dins l'institut.
  • No es permet anar al lavabo durant les classes ni entremig de dues.
  • No es permet utilitzar mòbils ni fer fotos dins del pati.

 

Metodologia

Tot el referent a temes de tutoria serà tractat a les hores del calendari de tutoria, que es determinin en el seu moment en funció de la gravetat i/o interès del tema grupal a tractar. Així mateix existirà la figura del tutor individualitzat (PSP) el qual tindrà una funció de contacte més proper amb els alumnes i famílies. Aquest tutor farà les funcions pròpies de seguiment personalitzat i adaptacions educatives necessàries.

Per tal de intercanviar activitats, penjar enunciats i poder entregar les activitats digitals s'utilitza el Moodle.

_____________________________________________________________________________________________

És responsabilitat de l'alumne mirar el Moodle cada dia per saber si hi ha tasques noves que calgui entregar i conèixer què s'ha fet a classe. Encara que no hagueu vingut a classe.

No s'accepten exuses alhora d'entregar la feina si no porten un justificant vàlid.

L'alumnat de segon amb UFs pendents de primer, caldrà que ells mateixos facin el seguiment del que cal lliurar de primer i els moments en que cal fer-ho.

>> Moodle <<

_____________________________________________________________________________________________

 

 Posted by at 09:29